Must-Know 40 Basic Verbs in Japanese

The “40 basic verbs in Japanese” are important in Japanese as they cover about 60% of the verbs used in the daily conversations.

List of Japanese basic verbs

#HiraganaJapaneseRomajiTranslationExample
1みます見ますmimasuwatch, see, lookまいばん うちで ニュースを みます。
Maiban uchi de nyuusu o mimasu.
2ききます聞きますkikimasulisten, hear, askでんしゃの なかで おんがくを ききます。
Densha no naka de ongaku o kikimasu.
3たべます食べますtabemasueatかいしゃの ちかくで おそばを たべました。
Kaisha no chikaku de osoba o tabemashita.
4 のみます飲みますnomimasudrinkまいあさ かいしゃで コーヒーを のみます。
Maiasa kaisha de koohii o nomimasu.
5よみます読みますyomimasureadでんしゃの なかで ニュースを よみます。
Densha no naka de nyuusu o yomimasu.
6ねます寝ますnemasusleepきのうは 11じごろ ねました。
Kinou wa 11-ji goro nemashita.
7おきます 起きますokimasuget upまいあさ 6じに おきます。
Maiasa 6-ji ni okimasu.
8あいます会いますaimasumeetしゅうまつ しぶやで ともだちに あいました。
Shuumatsu Shibuya de tomodachi ni aimashita.
9うたいます歌いますutaimasusingカラオケで うたを うたいます。
Karaoke de uta o utaimasu.
10かきます書きますkakimasuwriteペンで かきます。
Pen de kakimasu.
11かいます買いますkaimasubuyけさ えきで おべんとうを かいました。
Kesa eki de obentou o kaimashita.
12とります撮りますtorimasutake (a picture)せんしゅうまつ ふじさんの しゃしんを とりました。
Senshuumatsu Fujisan no shashin o torimashita.
13かえります帰りますkaerimasureturnきょうは 9じごろ うちに かえります。
Kyou wa 9-ji goro uchi ni kaerimasu.
14いきます行きますikimasugoにちようびに こうえんに いきます。
Nichi-youbi ni kouen ni ikimasu.
15きます来ますkimasucomeせんげつ ドイツから ともだちが きました。
Sengetsu Doitsu kara tomodachi ga kimashita.
16いれます入れますiremasuput inコーヒーに さとうを いれますか。
Koohii ni satou o iremasu ka.
17はしります走りますhashirimasurunけさ うちから えきまで はしりました。
Kesa uchi kara eki made hashirimashita.
18たばこを すいます たばこを吸いますtabako o suimasusmokeときどき たばこを すいます。
Tokidoki tabako o suimasu.
19がんばります頑張りますgambarimasudo one's bestあしたは にほんごの テストです。 がんばります。
Ashita wa Nihon-go no tesuto desu. Gambarimasu.
20おくります送りますokurimasusendともだちの たんじょうびに カードを おくりました。
Tomodachi no tanjoubi ni kaado o okurimashita.
21はらいます払いますharaimasupayカードで はらいます。
Kaado de haraimasu.
22つくります作りますtsukurimasumakeチョコレートケーキを つくりました。
Chokoreetokeeki o tsukurimashita.
23はなします話しますhanashimasuspeak, talk, tellあのひとは フランスごと えいごを はなします。
Ano hito wa Furansu-go to Eigo o hanashimasu.
24まちます待ちますmachimasuwait40ぷん まちました。
40-pun machimashita.
25わすれます忘れますwasuremasuforget, forget to take, leaveうちに さいふを わすれました。
Uchi ni saifu o wasuremashita.
26びっくりしますbikkurishimasube surprisedわたしの テストは 100てんでした。 びっくりしました。
Watashi no tesuto wa 100-ten deshita. Bikkuri shimashita.
27 のんびりしますnombirishimasurelaxにちようびは うちで のんびりします。
Nichi-youbi wa uchi de nombiri shimasu.
28でんわ(を)します 電話(を)しますdenwa(o)shimasucallまた あとで でんわ(を) します。
Mata atode denwa (o) shimasu.
29りょうり(を)します 料理(を)しますryouri(o)shimasucookわたしは まいばん りょうり(を) します。
Watashi wa maiban ryoori (o) shimasu.
30しごとを します 仕事(を)しますshigoto o shimasuworkなんじから なんじまで しごとを しますか。
Nan-ji kara nan-ji made shigoto o shimasu ka.
31スポーツ)をします (supootsu) o shimasuplay (sports)かれは まいしゅう にちようびに テニスを します。
Kare wa maishuu nichi-youbi ni tenisu o shimasu.
32かいものを します 買い物をしますkaimono o shimasushopスーパーで たくさん かいものを しました。
Suupaa de takusan kaimono o shimashita.
33パーティーを します paathii o shimasugive a partyしゅうまつ ともだちの うちで パーティーを します。
Shuumatsu tomodachi no uchi de paatii o shimasu.
34べんきょう(を)します 勉強(を)しますbenkyou(o) shimasustudyにほんごを べんきょうします。
Nihon-go o benkyou shimasu.
35ふくしゅう(を)します 復習(を)しますfukushuu(o) shimasureviewじょしを ふくしゅうします。
Joshi o fukushuu shimasu.
36チェック(を)します chekku(o) shimasucheckしゅくだいを チェックします。
Shukudai o chekku shimasu.
37コピー(を)します kopii(o) shimasumake a copyしゅくだいを コピーします。
Shukudai o kopii shimasu.
38そうじ(を)します掃除(を)しますsouji(o) shimasucleanうちを そうじします。
Uchi o souji shimasu.
39せんたく(を)します洗濯(を)しますsentaku(o) shimasuwash the clothesTシャツを せんたくします。
T-shatsu o sentaku shimasu.
40うんてん(を)します 運転(を)しますunten(o) shimasudriveくるまを うんてんします。
Kuruma o unten shimasu.

Check out Japanese Classes in Bangalore.

In this page